MID Tandartsen streeft ernaar om deze website voortdurend te onderhouden en te actualiseren, maar kan er niet voor instaan dat de inhoud van (onderdelen van) deze website na verloop van tijd of op het moment dat deze website geraadpleegd wordt nog steeds juist, volledig of actueel is, zodat MID Tandartsen geen aansprakelijkheid aanvaardt voor de gevolgen van handelen of nalaten op grond van de inhoud van deze website.

Informatie die door middel van deze website kan worden verkregen heeft een algemeen karakter en is niet toegespitst op de concrete situatie van de bezoeker van deze website, zodat MID Tandartsen geen aansprakelijkheid aanvaardt voor de gevolgen van handelen of nalaten op grond van de hiervoor bedoelde informatie.

Uitingen van derden op de openbare gedeelten van de website vertolken niet noodzakelijkerwijs de mening van MID Tandartsen. MID Tandartsen is daarvoor niet aansprakelijk. MID Tandartsen behoudt zich het recht voor uitingen van derden niet te plaatsen of te verwijderen van de website.

Niets mag worden gedownload, gereproduceerd en gepubliceerd, hetzij geheel en/of gedeeltelijk van tekst, html en grafisch materiaal, op andere websites, andere publikaties en ciculaires, ongeacht offline, online of gedrukt. Letterlijke overname, vertaling en/of bewerking van alle teksten of gedeelten daaruit is niet toegestaan. Naast de Nederlandse wet op de Bescherming van het Auteursrecht is ook de Conventie van Bern op deze website van toepassing
Privacy
MID Tandartsen hecht er grote waarde aan dat de verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de bestaande waarborgen voor de bescherming van uw privacy. MID Tandartsen vraagt alleen naar uw persoonsgegevens als deze noodzakelijk zijn voor het verlenen van onze diensten.

Op deze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen de gegevens worden gebruikt om voor u meer gerichte informatie en aanbiedingen op de site te plaatsen. Op deze wijze kunnen wij onze dienstverlening verder optimaliseren.

Indien u gebruik maakt van de mogelijkheid tot het aanvragen van een brochure, het plaatsen van een sollicitatie, het aanmelden voor een nieuwsbrief, het stellen van vragen/maken van opmerkingen of van een andere dienst binnen de website, kan het zijn dat u bepaalde persoonsgegevens van uzelf dient te verstrekken, dan wel dat u deze op eigen initiatief verstrekt. Indien u vragen en/of opmerkingen per email heeft geplaatst en/of andere diensten binnen de website heeft aangevraagd, is het mogelijk dat MID Tandartsen uw gegevens gebruikt om contact met u op te nemen voor het uitvoeren van deze diensten. De persoonsgegevens worden door MID Tandartsen in een beveiligde omgeving opgeslagen en zijn slechts beperkt toegankelijk.

Indien u als klant een gebruikersnaam en wachtwoord heeft ontvangen om toegang te krijgen tot een afgeschermd gedeelte van de MID Tandartsen website, dan zijn deze persoonsgebonden en niet overdraagbaar.

Disclaimer
Deze website is een uitgave van MID Tandartsen. Ondanks de zorg waarmee deze website is samengesteld is het niet uitgesloten dat de verschafte informatie op enig moment, als gevolg van ontwikkelingen of gewijzigde inzichten moet worden herzien of aangevuld. MID Tandartsen kan daarom geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van de informatie op de website en de daarmee verkregen resultaten, zonder dat de bezoeker aanvullend deskundig advies heeft ingewonnen. Evenmin kan MID Tandartsen garanderen dat adviezen en strategieën toepasbaar zijn op elk afzonderlijk geval. MID Tandartsen streeft naar permanente toegankelijkheid van de website. Niettemin behoudt MID Tandartsen zich het recht voor om de Website zonder aankondiging tijdelijk of definitief buiten gebruik te stellen. Eventuele aansprakelijkheid wegens schade wordt afgewezen. Alle informatie op deze website valt onder het auteursrecht van MID Tandartsen en/of de met haar verbonden vennootschappen en ondernemingen. Een ieder die toegang heeft verkregen tot de website van MID Tandartsen wordt geacht kennis te hebben genomen van het vorenstaande.

Geen wachtlijst
Biedt alle tandheelkundige zorg
Hoogopgeleide tandartsen
Maakt kosten en behandelingen inzichtelijk